1. BEGRIPPEN.
De term begeleiding heeft betrekking op coaching, voeding en massage.
Coaching is geen psychologische begeleiding of therapie en kan niet als zodanig opgevat worden.
De cliënt stemt er mee in om de vergoeding voor de dienst te betalen en blijft daar ook voor verantwoordelijk.
De datum van de eerste behandeling/gesprek wordt beschouwd als de startdatum van de dienst.
Met het aangaan van een behandeling/gesprekgaan we er gezamenlijk van uit dat de cliënt bekend is met de voorwaarden.
Bij WEBSITE wordt bedoeld : PRAKTIJKMAZON.NL


2. VERANTWOORDELIJKHEID.
De coach/behandelaar tracht de cliënt in staat te stellen zijn levenskwaliteit te verbeteren en de gewenste resultaten te bereiken.
Opmerkelijke resultaten kunnen worden behaald, maar zijn nooit gegarandeerd.
De cliënt is als enige verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen in zijn leven om een materiele verbetering van kwaliteit van leven of zaken te bereiken of om hun gewenste resultaten of doelen te bereiken.
De coach/behandelaar is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade dat door een cliënt wordt geleden, financieel of anderszins na aanvang van coaching/behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/of medicijngebruik , Al dan niet gerechtvaardigd.
• Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen eerst te overleggen of een coaching/behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag en kan worden.
• Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk, Ik verwacht dat zij daar eveneens zorg voor dragen.
• Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de coaching/behandeling in overleg worden gestaakt.
• Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden.
• Ik behoud mij het recht om cliënten te weigeren indien zij onder invloed zijn van geestverruimende middelen, drugs, alcohol of anderszins die aanleiding geven tot contra-indicatie.


3. VERTROUWLIJKHEID.
Alle informatie die in coaching/behandeling wordt besproken en persoonlijke en medische gegevens wordt vertrouwelijk behandeld.
Het wordt niet bekend gemaakt aan derden zonder voorafgaande toestemming van de cliënt, Behalve waar wettelijk vereist of waar actie nodig kan zijn om schade aan de cliënt of iemand anders te voorkomen.


4. FORMAT.
De duur van elke sessie wordt overeengekomen tussen de coach/behandelaar en de cliënt of bij minderjarigheid door een ouder, voogd, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger voordat de coaching/behandeling begint.
De minimale tijd voor coaching is 60 minuten en maximaal 90 minuten.
Massage behandeling is minimaal 30 minuten.


5. RELATIE.
De coach/behandelaar gebruikt de beschikbare technieken en bespreekt met de cliënt wat wel of niet werkt.
Zowel de coach/behandelaar als de cliënt hebben het recht om open en oprecht te praten en de cliënt wordt aangemoedigd om eventuele zorgen die hij heeft met de coach/behandelaar te bespreken op elk gebied van het behandelproces.
De coach/behandelaar verwelkomt openheid en eerlijkheid.
Feedback over de dienst is welkom en kan geven worden tijdens een coaching/behandeling of via e-mail.


6. DATUM EN TIJD.
De datum en tijd van de eerste coaching/behandeling en elk volgenden coaching/behandeling wordt telefonisch, via e-mail of mondeling of aan het eind van iedere coaching/behandeling overeengekomen.
De eerste afspraak is ook te maken via de website of whatsapp.


7. VERGOEDING.
De cliënt is bekend met de geldende vergoeding voor de coaching/behandeling volgens de tarievenlijst zoals gepubliceerd op de website en in de praktijkruimte.
Tenzij anders overeengekomen.


8. BETALINGSVOORWAARDEN.
De cliënt is na ieder coaching/behandeling de overeengekomen vergoeding schuldig.
De vergoeding wordt contant of via pinbetaling direct na de coaching/behandeling voldaan of via een bankoverschrijving.
Bij het niet binnen de afgesproken betalingstermijn voldoen van de vergoeding is de coach/behandelaar niet verplicht om de volgende coaching/behandeling te verzorgen.
Voldoen van de dan gemiste behandeling/coaching is de cliënt ook verschuldigd.


9. ANNULERING, VERZETTEN, RESTITUTIE.
• Als de cliënt een coaching/behandeling moet verzetten kan hij of zij dit minimaal 24 uur kosteloos van te voren doe melden.
Als de annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de coaching/behandeling plaats vindt kan de coach/behandelaar de kosten in rekening brengen.
• In uitzonderlijke omstandigheden kan het nodig zijn dat de cliënt of coach/behandelaar een afspraak moet verzetten, In deze omstandigheden zullen de cliënt en/of coach/behandelaar redelijke inspanning leveren om een wederzijds bevredigende alternatieve afspraak maken
• Het kan voorkomen dat de coach/behandelaar de cliënt aanbeveelt om een alternatieve dienst te zoeken die beter aansluit bij de huidige behoeften.
In dit geval bespreekt de coach/behandelaar de redenen voor het advies volledig met de cliënt.
Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt om te beslissen of hij de aanbeveling opvolgt en de coach/behandelaar is niet aansprakelijk voor de uitkomst van de beslissing van de cliënt.


10. PERSOONGEGEVENS.
Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Mazon vertrouwelijk verwerkt en opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en voor maximaal 7 jaar na het beëindigen van de samenwerking ten behoeve van de volgende doelstelling(en)
• Administratieve doeleinden
• Communicatie over de opdracht en of uitnodigingen
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Mazon de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• N.A.W. gegevens
• e-mailadres
• geboortedatum
• Burgerservicenummer
• Ziektekostenverzekering maatschappij en polisnummer
• Medische gegevens.
Praktijk Mazon zal deze gegevens nooit aan derden verkopen.


11. VERGOEDING

volgens ziektekostenverzekering.
Sportmassage wordt gedeeltelijk vergoed door sommige ziektekostenverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering.
De vergoeding verschilt per verzekering en per aanvullend pakket.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw ziektekostenverzekering moet u zelf contact opnemen met uw verzekering.
Op de site van sportzorg.nl kunt u onder het kopje vergoeding vinden wie wat vergoed.